Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ФОП Залога Юлія Борисівна, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу квитків дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція ) на офіційному інтернет-сайті Продавця http://invest-weekend.com/ (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу квитків, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені терміни мають такі значення:

 • «Квиток» - документ, сформований з використанням автоматизованої системи Продавця, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) заходу та містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцю місце на заході (сектор, ряд тощо), вартість послуги відвідування заходу, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру.
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.
 • «Продавець» – компанія, що реалізує квитки на захід, які представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» - один або кілька квитків на один захід, обраних Покупцем та об'єднаних у Системі єдиним ідентифікаційним номером.
 • «Система» – автоматизована інформаційна система – програмний комплекс, призначений для бронювання квитків, задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування та збереження всіх операцій з квитками.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Квиток, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Квиток на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Квитків на захід у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем білетів безпосередньо на Інтернет-сайті Продавця;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті Продавця;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті Продавця;
 • обробка та доставка квитків Покупцю на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який квиток, представлений на Сайті та наявний.

4.2. Кожен Квиток може бути представлений у замовлення у будь-якій кількості.

4.3. Після здійснення оплати Замовлення Покупець отримує Квиток на вказану ним адресу електронної пошти, та самостійно роздруковує електронний квиток, або здійснює запис електронного квитка на згадку про технічний пристрій, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу на місці проведення заходу.

4.4. За відсутності замовленого Покупцем квитка, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець має право здійснити оплату квитків будь-яким із способів, запропонованих Продавцем, інформація про які знаходиться на сайті Продавця.

5.2. Платіж визнається досконалим Покупцем у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку чи платіжної системи або у момент надходження коштів на рахунок Продавця.

5.3. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем лише за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Продавця та оплати замовлення лише за допомогою банківської картки або іншим безготівковим способом, інформацію про яку наведено на Інтернет-сайті Продавця. 5.4. Після оплати Замовлення згідно з п.5.2. цього Договору Замовлення вважається проданим та у Покупця з'являється право відвідати захід.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець має право:

 • Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними у цьому Договорі.
 • У разі відмови Покупця прийняти цей Договір на викладених у ній умовах відмовити Покупцю у продажу йому Квитка та надання послуг.
 • У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Продавця, в тому числі Інтернет-сайту, зупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні суттєвих несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту .
 • Встановлювати та змінювати тарифи на свої послуги в односторонньому порядку та у будь-який час.
 • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

6.2. Продавець зобов'язаний:

 • Надавати Покупцеві необхідну інформацію щодо заходу.
 • Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованого розсилання матеріалів, які не належать до оформлення Замовлення.

6.3. Покупець має право:

 • Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявні категорії квитків та іншу інформацію щодо заходу, якою володіє Продавець у межах своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Продавця та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця. При цьому Продавець має право без пояснення причин відмовити Покупцю у бронюванні та/або продажу квитків.
 • Надсилати відгуки про роботу Продавця за контактами, вказаними на сайті.
 • На свій вибір придбати квиток на захід.
 • Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Продавця на момент здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, передбачених цим Договором. Така відмова спричинить припинення перед Покупцем усіх обов'язків Продавця.
 • Покупець має право вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.4. Покупець зобов'язаний:

 • Детально ознайомитись з усіма правилами купівлі квитків та умовами цього Договору та прийняти їх при здійсненні купівлі Квитка, а також усі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цього Договору.
 • При оформленні Замовлення необхідно надати правильну, точну та повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляють Продавець. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Продавця щодо некоректно оформленого Покупцем з використанням Інтернет-сайту Продавця Замовлення, оскільки сам не переконався у його коректності під час оформлення.
 • Своєчасно сплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

7.2. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з діями щодо припущення помилок та неточностей у наданих їм своїх особистих даних.

7.3. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральні збитки, понесені Покупцем внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, воєнні дії, страйки, стихійні заворушення та протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах.

7.5. Продавець не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Покупця, а також за збереження інформації, у тому числі електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цього Договору.

7.6. Усі претензії або позови, пов'язані з цим Договором, мають бути заявлені письмово протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатись Продавцем не будуть.

8. Інші умови

8.1. При придбанні електронного квитка Покупець зобов'язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати своє прізвище та ім'я. У разі ненадання такої інформації (дійсні адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця Квитка), а також у разі надання неправдивої або недійсної інформації Продавець має право відмовити Покупцю у придбанні електронного квитка.

8.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення неправдивої або недійсної адреси електронної пошти.

8.3. Електронний квиток надсилається Покупцю на його адресу електронної пошти лише за умови дотримання Покупцем умов цього Договору про оплату вартості електронного квитка.

8.4. Покупець зобов'язаний самостійно і власним коштом здійснити друк електронного квитка. Під час здійснення друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися у належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльності), у тому числі у разі відмови у проході на захід. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов цього пункту.

8.5. Покупець має право при проході на захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить покупцеві, за умови, що такий пристрій дозволяє демонструвати документ для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення заходу.

8.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист електронного квитка від копіювання. При копіюванні електронного квитка доступ на захід буде відкритий тому квитку, який було пред'явлено першим.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Продавцю письмово з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що надійшла, розглядається Продавцем у строк не більше 10 (десяти) календарних днів.

9.2. За неможливості досягнення згоди спори, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. З усіх інших питань, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Документ набирає чинності з дати його розміщення на сайті Продавця та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) цього Договору.